2 July 2020

Customer Support Engineer

*English below

Ben jij een customer support engineer en op zoek naar een uitdaging? Word jij blij van werken in een technische scale-up omgeving? Geloof jij dat gebouwen je persoonlijke assistent kunnen worden? Wil jij jouw talenten inzetten om een ​​internationaal project tot leven te brengen met onze slimme gebouwen technologie? Ben je geduldig, analytisch, servicegericht en weersta je druk? Lees dan snel verder!

bGrid

bGrid is een snelgroeiend technologie- en innovatiebedrijf gevestigd in Amsterdam. Het bedrijf is in 2015 opgericht vanuit de overtuiging dat werken efficiënter en leuker wordt door slimme gebouwen te ontwerpen die goed zijn voor het milieu, de bewoners van het gebouw en de gebouweigenaren. bGrid heeft dit bereikt door middel van een slim sensornetwerk dat enerzijds kan worden geïntegreerd met de bekende gebouwbeheersystemen en verlichting en anderzijds interactie kan hebben met individuele gebruikers. Om de levering van deze producten en diensten te ondersteunen, ontwikkelt bGrid mobiele apparaten en sensoreenheden, gegevensbeheersystemen, algoritmes voor gegevensverwerking en gegevensinterfaces, ook bekend als “Internet of Things (IoT)” – oplossingen. bGrid werkt samen met internationale technologiepartners en uitvoerders en voert projecten uit voor commercieel vastgoed.

Jouw rol

In deze rol werk je in een multidisciplinair team aan het ondersteunen van onze klanten bij het onderhouden van onze Smart Building Solution.

Specifieker, jouw belangrijkste prioriteit is het combineren van jouw technische expertise met klantenservice. Je bent het eerste aanspreekpunt voor onze klanten door vragen te beantwoorden en technische problemen op te lossen die binnenkomen via telefoon en e-mail. Je helpt onze klanten bij het in gebruik nemen van onze Smart Building Solution en begeleidt klanten bij installatie- en updateproblemen indien nodig. Waar nodig geef je training aan onze klanten en ondersteun je bij de in gebruik name van onze technologie. In de rest van je tijd ondersteun je het team met het implementeren en opleveren van nieuwe projecten.

Binnen bGrid volg je problemen en inkomende verzoeken op van onze live systemen over de hele wereld. Je analyseert hoe we ondersteunende documentatie gebruiken om kansen te identificeren om onze klanten nog beter van dienst te kunnen zijn. Je levert input vanuit jouw vakgebied in de roadmap-ontwikkeling voor het lifecycle management van ons product en om verbetering van klanttevredenheid te garanderen. De rol vereist dat je je communicatieve en technische vaardigheden met een klantgerichtheid in evenwicht brengt en gebruikt. Meer dan eens zal stakeholdermanagement de sleutel zijn om je doel te bereiken. Je documenteert en rapporteert over de lopende problemen en de status van onze technologie in het veld.

Over jou

Voor deze functie zoekt bGrid een engineer met een achtergrond in een technische omgeving, engineering of gelijkwaardig. Je opereert graag op het snijvlak van technologie, stakeholdermanagement en probleemoplossing. Flexibiliteit, enthousiasme, pro-activiteit, goede technische vaardigheden en gedreven zijn door het oplossen van problemen zijn belangrijk.

We zijn op zoek naar iemand met twee of meer jaar relevante ervaring en zullen je profiel beoordelen op de volgende kenmerken:

 • Technisch diploma (Bachelor)
 • IT-vaardigheden; basiskennis en ervaring met netwerken en servers (Linux)
 • Kennis van en praktische ervaring met HVAC / BMS of SCADA
 • Pragmatisch; een ​​praktische benadering en duikt waar nodig in details
 • Je bent klant-, service- en oplossingsgericht; je lost problemen op met feiten en komt met probleemoplossing vanuit een structurele aanpak
 • Punctualiteit; deadlines te halen en werk prioriteit te geven
 • (Goede) beheersing van het Nederlands (Engels is een must en andere talen zijn een pluspunt)
 • Teamwork bevorderen; je werkt intern en extern goed samen met anderen
 • Eigen initiatief wordt gevraagd & verwacht
 • VCA-basis (is een pre)

 

 

Are you a customer support engineer looking for a challenge? Does working in a technical scaleup environment make you smile? Do you believe that buildings can become your personal assistant?  Are you keen to apply your talents to bring international projects to life with our smart building technology?  Are you patient, analytical, service minded and do you resist pressure? Read on!

bGrid

bGrid is a fast-growing technology and innovation company based in Amsterdam. The company was founded in 2015 based on the conviction that working becomes more efficient and enjoyable by designing smart buildings that are good for the environment, the occupants of the building and the building owners. bGrid has achieved this through a smart sensor network that can be integrated with the known building management systems and lighting on one hand and interact with individual users on the other. To support the delivery of these products and services, bGrid develops mobile devices and sensor units, data management systems, data processing algorithms and data interfaces aka “Internet of Things (IoT)” solutions. bGrid works in cooperation with international technology partners and integrators and executes projects for commercial real estate.

Your role

In this role you will work in a multi-disciplinary team to support our customers in maintaining our Smart Building Solution.

Specifily, your main priority will be combining your technical expertise with customer service. You will serve on the front line by answering questions and troubleshooting technical problems through phone and email. You will assist our customers with the onboarding of our Smart Building Solution or to service and guide clients through installation and in updating issues as needed. For the remainder of your time you will support our implementation team from the office to successful commissioning of new projects.

Within bGrid, you track issues and incoming requests from our live implementations around the globe. You analyse how we are using support documentation in order to quantify opportunities for customer improvement. You provide input from your field of expertise into the roadmap development of our product to ensure lifecycle management and customers satisfaction improvement. The role will require you to balance and use your communicative and technical skills with a customer focus. More than once, stakeholder management will be key to reach your goal. You will document and report on the ongoing issues and status of our technology in the field.

About you

For this position bGrid is looking for an engineer with a background in Technical Informatics, Engineering or equivalent. You like to operate on the cross section of technology, stakeholder management and problem resolution. Flexibility, enthusiasm, pro-activeness, good technical skills and a thirst for solving problems are important. We are looking for someone with two or more years of relevant experience, and will assess your profile relative to the following attributes:

 • Technical bachelor’s degree
 • IT skills; basic knowledge and experience with networks and servers (Linux)
 • Knowlegde of, and practical experience with HVAC / BMS or SCADA
 • Pragmatic; take a hands-on approach and dive into details where needed (able to ask questions beyond questions)
 • You are customer, service and solution oriented; you solve problems with facts and trouble-shoot on basis of a structural approach
 • Punctuality; the ability to meet deadlines and prioritize work
 • (Good) command of Dutch (English is a must and other languages are a plus)
 • Foster teamwork; you collaborate well with others internally and externally
 • Curiosity; you have an interest in broadening your horizons
 • You would describe yourself as self-starting and self-supporting
 • VCA basis (is a pre)
Ready to take the next step
give us a call

+31 (0)20 8881 214